Menu

รายการเทิดพระเกียรติ แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร (2014)

รายการพิเศษ โครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

25 พฤษภาคม พ.ศ.2557

เนื้อหารายการ — การก่อตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการในช่วงเริ่มต้นสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาก่อนนักศึกษารุ่นที่ 1

  • โครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  • โครงการบางยี่ขันคอรัส (PGVIM Singers ในปัจจุบัน)

จัดทำโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

comments