Menu

Story

เกี่ยวกับ วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นอีกโครงการหนึ่งของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาทักษะความสามารถในการเล่นวงออร์เคสตราให้กับนักดนตรีเยาวชนไทยที่มีความสามารถเป็นเลิศ โดยสมาชิกของวงเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนดนตรีกว่าสองร้อยคนจากหลากหลายสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมแสดงในฤดูกาลคอนเสิร์ตที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม จากปรัชญาของวงดุริยางค์เยาวชนกัลยาณิวัฒนา “PYO Experiences – Explore Exchange Excel” ที่กล่าวถึงประสบการณ์การค้นหาท่วงทำนองแห่งเสียงดนตรี จากการที่เยาวชนผู้ร่วมโครงการแต่ละคนจะได้ค้นพบการเริ่มต้นลมหายใจและก้าวไปในท่วงทำนองของจังหวะเดียวกัน ผ่านการฝึกฝนจนสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยน ประสาน และหลอมรวมกันไปสู่บทเพลงอันแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคี และความกลมเกลียวกันของเยาวชนที่พร้อมใจกันสร้างสรรค์เสียงอันงดงามออกมาสู่ใจของผู้ฟัง

PYO เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาเยาวชนนักดนตรีคลาสสิกให้มีทักษะความสามารถที่เป็นเลิศทัดเทียมกับนานาชาติ จากโปรแกรมการแสดงคอนเสิร์ตตลอดทั้งฤดูกาลที่ทางสถาบันฯ ได้คัดเลือกวาทยกรระดับนานาชาติอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการคัดเลือกบทเพลงที่แสดงในแต่ละคอนเสิร์ต เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงในรูปแบบออร์เคสตรา ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีส่วนบุคคลของเยาวชนนักดนตรี ซึ่งประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ผ่านเสียงดนตรี ทั้งในช่วงเวลาแห่งการฝึกซ้อมและแสดงคอนเสิร์ต รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ครอบครัวของเยาวชนนักดนตรี และสาธารณชนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ดนตรีร่วมกัน

ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ดนตรีของเยาวชนเหล่านี้ นำไปสู่การเดินทางบนเส้นทางของการพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยที่ทั้งเยาวชนดนตรี ครอบครัว และผู้ฟัง เดินทางค้นหาความงามของดนตรีร่วมกัน ไปบนเส้นทางของเสียงที่ไร้พรมแดน

About

The Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra known as ‘PYO’ has been established with the vision to promote and develop young talented Thai musicians with skill of orchestral playing. Selected from hundreds of applicants from universities and schools around Bangkok, 80 finest players have been selected and embarks on their musical explorations, with our concert season starting from November until August.

From our philosophy “PYO Experiences – Explore Exchange Excel”, we aim to support our young talents in pursuit of musical excellence. Our orchestral training program will allow them to gain experiences in the art of orchestral playing while getting to know more friends who share same passion in music making.

With our aim to follow Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra’s vision in developing new generation musicians towards international standard, PYO has invited internationally recognised conductors and tutors with expertise and professional experiences. Together with our selection of programs for the concert season which focuses on developing personal performance skills as well as orchestral playing skills.

With our PYO, Princess Galyani Vadhana Institute of music aims to expand our community of music lovers to general audiences, starting with our young members, reaching out to their family and friends. We hope to inspire and fascinate our beloved audiences in their journey to discover new experiences in music with our revolutionary unique youth orchestra of the 21st Century.

comments